Honda GX100, 1215 lbs force, 5.9" shoe

Honda GX100 Engine, 2316 lb force, 10.4" shoe

Honda GX100 Engine, 3060 lb force, 10.4" shoe

Honda GX100 Engine, 3350 lb force, 11.2" shoe

Honda GXR120 Engine, 3350 lb force, 11.2" shoe

Honda GXR120 Engine, 3505 lb force, 11.2" shoe