7kW, 120/240V, Kubota Tier 4 Final

6 kW, 120/240V, Honda

2.5kW output, 120V, Honda

5kW/180Hz-4kW60Hz, 11-HP Honda

6 kW, 120/240V, Honda, Electric Start